STYPENDIA SZKOLNE 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2023

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i studentów w roku szkolnym 2023/2024. Formularze wniosków można pobrać oraz składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim lub pobrać ze strony internetowej www.mops-miasteczkosl.pl

Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w dniach od 1 września 2023 do dnia 15 września 2023 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2023 roku.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Informację można uzyskać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz telefonicznie pod nr 32 288 84 66.