ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2024

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym  (DZ. U. z 2023 r. poz. 1429):

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace--krok-po-kroku

 

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

   I.
  Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:

  • orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS:  o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów (wydanym przed 1998 r.),
  • orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

II. Złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO ZESPOŁU w postaci:

  • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub
  • wersji papierowej.

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny   trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem: https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html