WNIOSEK O "500+" - krok po kroku, czyli jak wypełnić druk

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2016

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje tylko w przypadku gdy dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 800,00 zł netto za 2014 rok (lub 1200,00 zł  jeśli którekolwiek dziecko w rodzinie jest niepełnosprawne).

WYPELNIAMY WNIOSEK - KROK PO KROKU

CZĘŚĆ I

PUNKT 1 WNIOSKU (w ramce):

W pierwszej kolejności wypełniania wniosku należy wskazać dane rodzica (lub opiekuna dziecka), który stara się o świadczenie 500 +, takie jak:

 • imię, nazwisko,
 • PESEL lub numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy, gdy nie ma on nadanego numeru PESEL (co będzie dotyczyło przede wszystkim cudzoziemców, którzy mają kartę pobytu),
 • stan cywilny (czyli: żonaty/zamężna, kawaler/panna, rozwiedziony/rozwiedziona, wdowiec/wdowa)
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (musi ono znajdować się na terenie gminy, w której składamy wniosek),
 • adres e- mail, jeżeli wniosek jest składany przez internet
 • numer telefonu (jest nieobowiązkowy ale warto wpisać aktualny numer - MOPS kontaktuje się w razie dodatkowych wątpliwości itp. Brak numeru telefonu to konieczność kontaktu pisemnego - za pośrednictwem poczty - co powoduje dłuższy termin oczekiwania na załatwienie sprawy).

PUNKT  2 WNIOSKU  dotyczy ustalenia prawa do świadczenia 500 + na pierwsze dziecko w rodzinie ale zaznaczyć odpowiedni kwadrat muszą WSZYSCY wnioskodawcy

Mamy tutaj  do zaznaczenia jeden z dwóch kwadratów:

 • górny zaznacza WYŁĄCZNIE osoba, która ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko.

Wtedy też należy wypełnić tabelę zamieszczoną poniżej a oznaczoną jako „A. Pierwsze dziecko". W tabeli "A" należy podać dane dziecka (pierwszego): imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości, jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL), stan cywilny, obywatelstwo i datę urodzenia

 • dolny zaznacza osoba, która nie ubiega się o 500 zł na pierwsze dziecko.

W tej sytuacji nie wypełnia się tabeli oznaczonej jako „A. Pierwsze dziecko” - tabela pozostaje pusta.

PUNKT 3 WNIOSKU  dotyczy drugiego, trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie

Tu znów pojawia się tabelka, oznaczona literą "B" – należy do niej wpisać dane drugiego, trzeciego, czwartego i kolejnych dzieci, na które będzie przysługiwało 500 zł miesięcznie (do 18 roku życia). Wpisujemy dane:

 • imię i nazwisko,
 • płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości, jeżeli dziecko nie posiada numeru PESEL),
 • stan cywilny,
 • obywatelstwo,
 • datę urodzenia.

Uwaga!!!  Do tej tabelki nie należy wpisywać kolejny raz danych pierwszego dziecka.

Jeśli ubiegasz się o 500 zł wyłącznie na drugie i każde kolejne dziecko danych pierwszego dziecka nie wpisujesz ani w tabeli A, ani w tabeli B.

PUNKT 4 WNIOSKU dotyczy składu rodziny, wypisują go WSZYSCY wnioskodawcy. Tutaj wpisujemy CAŁY skład rodziny - wnioskodawcę, małżonka (lub drugiego z rodziców), wszystkie dzieci.

Rodzina według ustawy o świadczeniu wychowawczym to:

 • małżonkowie,
 • rodzice dzieci lub ich opiekunowie faktyczni (opiekun faktyczny to ktoś kto wystąpił do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 • dzieci do 25-ego roku życia, jeżeli mieszkają z rodzicami (lub opiekunami) i są na ich utrzymaniu,
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 25 roku życia, jeżeli ich opiekunowi przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Osoba samotnie wychowująca dziecko (czyli panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców.

Po raz kolejny - w tabelce -  należy podać: imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa (jest to stopień pokrewieństwa względem osoby składającej wniosek, czyli jeśli wniosek wypisuje mąż - ojciec dzieci w rubryce "pokrewieństwo" wpisuje odpowiednio: "żona", "córka", "syn" a przy swoich danych wpisuje "wnioskodawca"), numer PESEL, a jeżeli ubiegasz się o świadczenie 500 + również na pierwsze dziecko – także urząd skarbowy, pod który podlegają poszczególni członkowie rodziny.

Do rodziny nie zaliczamy:

 • dzieci pod opieką opiekuna prawnego,
 • dzieci, które pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecka pełnoletniego jeśli posiada swoje dziecko

Rodzice, którym sąd przyznał opiekę naprzemienną nad dzieckiem, mogą oboje wpisać to dziecko do składu swojej nowej rodziny.

PUNKT 5 WNIOSKU  jest wypełniany WYŁĄCZNIE przez osoby starające się o 500 zł na pierwsze dziecko WYŁĄCZNIE w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności  lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności)

Jeżeli w rodzinie wnioskodawcy znajduje się dziecko niepełnosprawne, trzeba wypełnić punkt 5 wniosku i podać imię i nazwisko tego dziecka (lub dzieci). Jeżeli nie ma w Twojej rodzinie dzieci niepełnosprawnych a starasz się o 500 zł na pierwsze dziecko - pozostawiasz punkt 5 niewypełniony.

PUNKT 6 WNIOSKU wypełniamy WYŁACZNIE  jeśli staramy się o 500 zł na pierwsze dziecko.

W punkcie 6 trzeba wskazać gdzie odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne rodziców (lub opiekunów) dziecka. Dzięki zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu, MOPS  sam zwróci się np. do ZUS o ustalenie wysokości składek. 

PUNKT 7 WNIOSKU (razem z podpunktami 7.1;  7.2;  7.3)  wypełniamy WYŁĄCZNIE  jeśli staramy się o 500 zł na pierwsze dziecko.   

W punkcie 7 trzeba wskazać :

punkt 7.1:

 • czy w roku 2014 któreś z rodziców lub opiekunów dziecka płaciło alimenty na osoby SPOZA rodziny i w jakiej łącznej kwocie. Jeżeli podajesz kwotę alimentów zapłaconych w 2014 roku, dołącz do wniosku: odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub inny tytuł wykonawczy zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną a także dołącz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów

punkt 7.2:

 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny uzyskał tzw. dochód nieopodatkowany (np. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, diety radnych, dochody zagraniczne, stypendia  szkolne, sportowe, doktoranckie), jeśli TAK - zaznacz pierwszy kwadrat w punkcie 7.2;  jeśli NIE- pozostaw kwadrat pusty

W przypadku gdy nie otrzymałeś zasądzonych alimentów lub otrzymałeś je w niższej wysokości niż zasądzono dołącz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w 2014 roku alimentów, lub informację właściwego sądu o braku możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny osiągnął dochód, który rozliczył ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej, jeśli TAK - zaznacz drugi  kwadrat w punkcie 7.2;  jeśli NIE- pozostaw kwadrat pusty
 • czy w roku 2014 którykolwiek z członków rodziny osiągnął dochód z gospodarstwa rolnego, jeśli TAK - zaznacz trzeci kwadrat w punkcie 7.2;  jeśli NIE -  pozostaw kwadrat pusty

UWAGA! Nie trzeba nigdzie podawać dochodów, które rozliczamy co roku na formularzu PIT (z pracy, z emerytury, renty, itp.) bo one zostaną przekazane bezpośrednio z urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy zaznaczony został choćby jeden z kwadratów w punkcie 7.2 dotyczących dochodów, należy też dołączyć do wniosku odpowiednie oświadczenie:

- Jeśli zaznaczyłeś kwadrat PIERWSZY z pkt. 7.2 dołącz oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym, czyli "OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO,  INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH  W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)" - druk do pobrania w MOPS-ie lub ze strony internetowej: http://mops-miasteczkosl.pl/  (zakładka: "świadczenie wychowawcze - 500+" - na samym dole strony we "wniosku do pobrania")

- Jeśli zaznaczyłeś kwadrat DRUGI  z pkt. 7.2 dołącz  oświadczenie o rozliczaniu dochodu ryczałtem lub za pomocą karty podatkowej, czyli "OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM  OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO" - druk do pobrania w MOPS-ie lub ze strony internetowej: http://mops-miasteczkosl.pl/  (zakładka: "świadczenie wychowawcze - 500+" - na samym dole strony we "wniosku do pobrania")

- Jeśli zaznaczyłeś kwadrat TRZECI w pkt. 7.2 dołącz oświadczenie o dochodzie osiąganych z gospodarstwa rolnego,  czyli "OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO"- druk do pobrania w MOPS-ie lub ze strony internetowej: http://mops-miasteczkosl.pl/  (zakładka: "świadczenie wychowawcze - 500+" - na samym dole strony we "wniosku do pobrania")

 

PUNKT 7.3 WNIOSKU  jest wypełniany WYŁĄCZNIE przez osoby starające się o 500 zł na pierwsze dziecko.

Punkt ten dotyczy zmian w sytuacji materialnej w rodzinie od roku 2014 do chwili składania wniosku, należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik i wskazać czy:

 • nastąpiła utrata dochodu, lub
 • nie nastąpiła utrata dochodu

oraz

 • nastąpiło uzyskanie dochodu, lub
 • nie nastąpiło uzyskanie dochodu.

Pod punktem 7.3 są zamieszczone szczegółowe wytyczne w jakiej sytuacji możemy mówić o utracie lub uzyskaniu dochodu.

Oczywiście, jeżeli sytuacja materialna rodziny uległa zmianie (czy na plus, czy na minus), należy to udokumentować.

Należy zatem dołączyć dokument określający:

 • w przypadku utraty dochodu: datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy i PIT-11 z zakładu pracy)
 • w przypadku uzyskania dochodu w roku 2014:  należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany (np. zaświadczenie od pracodawcy i PIT 11 z zakładu pracy), 
 • w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 lub 2016: należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu  (np. zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych, itp.)

CZĘŚĆ II WNIOSKU

Należy dokładnie przeczytać treść części II wniosku, część ta jest do wypełnienia przez WSZYSTKICH wnioskodawców

W tej części należy zaznaczyć czy wnioskodawca:

 • nie przebywa za granicą, gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, lub
 • przebywa za granicą gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

a także

 • czy za granicą gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przebywa inny członek rodziny, lub
 • czy za granicą gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przebywa inny członek rodziny.

UWAGA! DWA kwadraty spośród czterech z tej części wniosku MUSZĄ zostać zaznaczone.

Należy również zapoznać się z sytuacjami w których należy informować MOPS o zmianach oraz  podać numer konta bankowego, na które ma być wypłacane świadczenie.

Konto należy wpisać nawet jeśli inne świadczenia z MOPS są juz wypłacane na podany wcześniej numer rachunku.

W przypadku braku numeru konta świadczenie będzie wypłacane wyłącznie w kasie MOPS, w określonych godzinach i dniach tygodnia.

Ostatnim krokiem jest wypisanie załączników do wniosku (a więc WSZYSTKICH dokumentów, potwierdzających sytuację wnioskodawcy lub jego rodziny, również wypisujemy tutaj wszystkie złożone oświadczenia).

Następnie pozostaje  przeczytanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu sie z pouczeniem oraz podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia (na samym końcu wniosku).

Inne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o  świadczenie "500+":

 • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu);
 • jeśli jesteś osoba rozwiedzioną dołącz odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód
 • jeśli jesteś w separacji dołącz odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego separację
 • jeśli jesteś wdową / wdowcem - dołącz odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka
 • jeśli nie byłeś/byłaś w związku małżeńskim z rodzicem dziecka a rodzic ten zmarł dołącz odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica dziecka
 • jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka dołącz orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • jeśli przysposobiłeś dziecko lub jesteś w trakcie przysposobienia dziecka dołącz odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
 • jeśli masz gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 2014 rok. Jeśli masz gospodarstwo rolne i oddałeś je w dzierżawę dołącz do wniosku umowę dzierżawy. Jeśli wniosłeś/wniosłaś gospodarstwo rolne do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną dołącz do wniosku umowę o wniesieniu wkładów gruntowych.
 • jeśli jesteś cudzoziemcem przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonym  w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) dołącz kartę pobytu. W przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” dołącz kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy

W  zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej możliwa jest konieczność przedłożenia innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych  do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

O szczegółach programu, aktualnościach  warto poczytać tutaj:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/

 

Pliki do pobrania