Program Czyste Powietrze - Zaświadczenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2020

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Miasteczko Śląskie zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie posiadanie takiego zaświadczenia. Zaświadczenia będą wydawane w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania;
 4. adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Aby złożyć wniosek o zaświadczenie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim należy:

 • wysłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Staromiejska 8, 42-610 Miasteczko Śląskie
 • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku.