Realizacje 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje kolejny rok projektu systemowego pt.

"Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy"

W ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do projektu zostało zrekrutowanych 10 osób będących klientami MOPS.  Rekrutacja trwała od stycznia do marca. Polegała na analizie dokumentacji posiadanej przez MOPS oraz rozmowach z klientami. Klienci którzy wyrazili chęć udziału w projekcie podpisali deklaracje uczestnictwa oraz inne niezbędne dokumenty. Uczestnikami projektu zostało 7 kobiet i 3 mężczyzn. Następnym etapem było podpisanie kontraktów socjalnych, w których zostały określone warunki uczestnictwa w projekcie. Pierwszym etapem uczestnictwa jest udział we wsparciu psychospołecznym i doradztwie zawodowym wraz z  badaniem preferencji zawodowych uczestników. Określone przez doradcę zawodowego  preferencje zawodowe pomogą w wyborze kursów zawodowych dla uczestników.  Na wybór kursów zawodowych będzie miała również analiza rynku pracy aby zapewnić uczestnikom możliwość podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. W ramach projektu otrzymają również wsparcie finansowe będące wkładem własnym gminy do projektu. W chwili obecnej w okresie od czerwca do początku lipca uczestniczą w szkoleniach miękkich w ramach których są objęci wsparciem psychologa i doradcy zawodowego.

W ramach projektu zatrudniono nowego pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS. Elementem projektu jest również promocja projektu w ramach której aktualizowana jest strona internetowa projektu, zostaną zakupione gadżety promocyjne dla uczestników projektu.

W miesiącu kwietniu został podpisany aneks do umowy ramowej. Projekt zostanie rozliczony na podstawie wniosków o płatność. Pierwszy wniosek o płatność został złożony w Instytucji Pośredniczącej.

Wartość projektu w roku 2011 wynosi 139 143,00zł. Wartość dofinansowania 124 532,98zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 118 271,55 zł oraz z Budżetu Państwa 6 261,43zł. Wkład własny Gminy to 14 610,02zł.

Realizacja projektu pod nazwą "Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy" przebiega bez zmian. Uczestnicy po zakończeniu udziału w szkoleniach miękkich mieli przerwę wakacyjną. Niemniej jednak cały czas objęci byli pracą socjalną w ramach kontraktów oraz otrzymywali wsparcie finansowe. Po zakończeniu przerwy wakacyjnej uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu kreowania własnego wizerunku. Tematyka zajęć była bardzo interesująca. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie brali udział w spotkaniach, na których dowiedzieli się jak dbać o własny wygląd. Następnie rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Uczestnicy brali lub biorą udział w kursach: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej”, „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”, „Bukieciarstwo i florystyka”. W najbliższym czasie jedna z uczestniczek rozpocznie kurs „ Masażysta + prawo jazdy kat. B”.

W trakcie uczestnictwa w kursach uczestnicy na bieżąco byli objęci pracą socjalną oraz wsparciem finansowym.

Ośrodek złożył kolejne wnioski o płatność rozliczające zrealizowane części projektu. Projekt jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany. Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne w trakcie trwania kursów.

Po zakończeniu wszystkich działań zaplanowanych w projekcie odbędzie się uroczyste zakończenie z udziałem uczestników projektu, personelu oraz przedstawicieli z Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie.