Podprogram 2021 Plus - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus – w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

  • 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy żywnościowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje, że aktualnie kwalifikuje się osoby do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2021 Plus, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia.

Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami socjalnymi w godzinach pracy tut. Ośrodka:

poniedziałek - piątek : 7.00 - 15.00

Przewidywany termin wydawania żywności: maj 2023r.

Terminy wydawania żywności oraz Punkt wydawania żywności zostaną podane w późniejszym terminie.