MOPS Miasteczko Śląskie

BON ENERGETYCZNY – nowe świadczenie

5 lipca 2024

W okresie od 1.08.2024 r. do 30.09.2024 r. w tutejszym ośrodku będzie można złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia – bonu energetycznego, przyznawanego zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024, poz. 859).

Bon energetyczny będzie przysługiwał po spełnieniu kryterium dochodowego (wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę):

Za dochód brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do bonu energetycznego rozumie się dochód wg art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (m.in. dochody z pracy, emerytury, renty, zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich – pomniejszone o  koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; dochody z działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym; dochody nieopodatkowane – m.in. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia szkolne, kwoty diet otrzymane w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskane za granicą, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych i inne wymienione w oświadczeniach będących załącznikiem do wniosku).

Bon będzie przysługiwał jednorazowo w wysokości:

Jeżeli jednak główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

Jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023 rok na osobę będzie przekraczała kwoty kryterium dochodowego, to bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w formie papierowej można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – pokój nr 2 (na parterze budynku), w następujących godzinach:

Wnioski można także składać w  formie elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub nadać w placówce pocztowej Poczty Polskiej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium UE.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wnioski w tutejszym ośrodku weryfikowane będą w zakresie m.in. dochodów w gospodarstwie, opłaconych składek i należnego podatku, jak również mogą być zweryfikowane w zakresie zgłoszenia źródła ciepła w CEEB, informacji wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń 800+, dodatku osłonowego, mieszkaniowego, elektrycznego oraz w zakresie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców o których mowa w przepisach o ewidencji ludności. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie 30.09.2024 r. pozostanie bez rozpoznania.

W przypadku przyznania bonu, informację o jego przyznaniu i wysokości  wnioskodawca otrzyma  na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, informację o przyznaniu bonu można odebrać osobiście, w ustalonym terminie, w siedzibie MOPS. Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje jego wypłaty. Natomiast wypłata bonu nastąpi po jego przyznaniu przez MOPS oraz po otrzymaniu przez tutejszy ośrodek dotacji celowej z budżetu państwa.

Pliki do pobrania