MOPS Miasteczko Śląskie

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2015r. Nr 175 poz. 163 ze zm.).

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz ich integracji ze środowiskiem. Usługi pomocy społecznej przeznaczone są dla konkretnych jednostek. Pomoc ta poprzedzona jest procesem rozpoznawania potrzeb, zdiagnozowaniem sytuacji potrzebujących osób i opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy. Potrzeby tych osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej punktach okoliczności, oraz które spełniają kryterium dochodowe od 1 października 2015r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł.

2. osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 514 zł.

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej), pomniejszoną o:

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego pomocy materialnej mającej charakter socjalny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze a także świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne.


Zobowiązania osoby korzystającej z pomocy społecznej:


O co zapyta pracownik socjalny?

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego /środowiskowego/ w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu zameldowania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale także osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.


Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne – np. zasiłek stały,  zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

2) świadczenia niepieniężne – np. praca socjalna, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.


ZASIŁEK STAŁY przysługuje:

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;

2) w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.


ZASIŁEK OKRESOWY przysługuje
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego


ZASIŁEK CELOWY

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


POMOC NIEPIENIĘŻNA

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w postaci gorącego posiłku, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.


Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

przy czym rodzina i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową;

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną w DPS i rodziną.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Artykuły

Zespół Interdyscyplinarny

STOP PRZEMOCY !

Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie to miejsce w którym możesz uzyskać pomoc i wsparcie.

Punkt zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul Staromiejska 8 -  pokój nr 5.

W Punkcie można uzyskać wsparcie i bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 dyżur pełni Starszy Specjalista Pracy Socjalnej  ds. Przemocy w Rodzinie – Irena Bielak.

W sprawach dotyczących przemocy można kontaktować się również telefonicznie na numery: 32 288 84 66 oraz 509 018 572.

Istnieje również możliwość po uprzednim kontakcie telefonicznym ustalenia terminu spotkania nawet po wyznaczonych godzinach pracy powyższego Punktu.

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody.

Przemoc jest karana:

art. 207 § k.k. Znęcanie się fizyczne  lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad  małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

Formy przemocy:

Przemoc fizyczna  - każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (min. popychanie, policzkowanie, bicie, szarpanie).

Przemoc psychiczna – agresywne zachowania, które maja charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołujące emocjonalne cierpienie i ból (min. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami).

Przemoc seksualna –  wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny)

Przemocą jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do cierpienia.

Musisz wiedzieć, że:

- nic nie usprawiedliwia przemocy,

- przemoc domowa jest przestępstwem,

- przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można oduczyć,

- nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,

- przemoc nie skończy się sama z siebie,

- pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Uzależnienie sprawcy od alkoholu nie zwalnia go od odpowiedzialności za stosownie przemocy.

Jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie
- od Twojej reakcji może  zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie.

NIE CZEKAJ!

W celu przeciwdziałania przemocy domowej  na terenie Miasteczka Śląskiego, jak również celem realizacji zadań wynikających z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Postanowieniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zespół funkcjonuje od września 2011r.

W jego skład wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stacji Opieki  „Caritas” z  terenu Miasteczka Śląskiego oraz kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest :

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.