MOPS Miasteczko Śląskie

Dodatki energetyczne

Dodatki energetyczne przyznawane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.)

Kwoty dodatku ogłaszane są w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia. Ostatnie obwieszczenie: Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. 2017, poz. 394).

Wyżej wymienione akty prawne można znaleźć tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/ (należy w wyszukiwarce wpisać odpowiedni publikator)

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego decyzją prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeśli spełnia się jednocześnie te warunki, można złożyć wniosek o dodatek energetyczny. Ważne jest, aby stroną umowy energetycznej była osoba na którą decyzją przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny wypłaca się  do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE ABY UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu + kserokopia)

- aktualna decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy (dodatek musi być przyznany na tę samą osobę, z którą zawarta jest umowa z zakładem energetycznym!!!)

- numer konta bankowego, na które przekazywane będzie co miesiąc świadczenie (do wpisania we wniosku). W sytuacji braku konta bankowego świadczenie będzie wypłacane w kasie MOPS (kasa MOPS czynna we wtorki i w czwartki w godz. 10:00- 11:00).

Godziny przyjmowania wniosków i wydawania decyzji  w sprawach dodatków energetycznych:

(MOPS, ul. Staromiejska 8, I piętro, pokój nr 7)

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 13.00 – 14.30

- środa : 7.30-10.00

(data ostatniej aktualizacji: 01.08.2017 r.)