MOPS Miasteczko Śląskie

Projekt Unijny

W ramach programu Kapitał Ludzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje projekt pod nazwą „Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy”. Realizacja projektu trwa od 1.01.2008r. do 31.12.2013r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo w tym z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobą zależną, niepełnosprawne, niepracujące,  o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku.


Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej
.


Cele szczegółowe projektu:


Działania projektu

Działania planowane w projekcie zakładają kompleksowość oddziaływań polegającą na łączeniu instrumentów  aktywnej  integracji.

Na aktywną integrację składają się następujące działania:


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych gminy oraz budżetu państwa.

Artykuły

Realizacje 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim realizuje kolejny rok projektu systemowego pt.

"Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy"

W ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do projektu zostało zrekrutowanych 10 osób będących klientami MOPS.  Rekrutacja trwała od stycznia do marca. Polegała na analizie dokumentacji posiadanej przez MOPS oraz rozmowach z klientami. Klienci którzy wyrazili chęć udziału w projekcie podpisali deklaracje uczestnictwa oraz inne niezbędne dokumenty. Uczestnikami projektu zostało 7 kobiet i 3 mężczyzn. Następnym etapem było podpisanie kontraktów socjalnych, w których zostały określone warunki uczestnictwa w projekcie. Pierwszym etapem uczestnictwa jest udział we wsparciu psychospołecznym i doradztwie zawodowym wraz z  badaniem preferencji zawodowych uczestników. Określone przez doradcę zawodowego  preferencje zawodowe pomogą w wyborze kursów zawodowych dla uczestników.  Na wybór kursów zawodowych będzie miała również analiza rynku pracy aby zapewnić uczestnikom możliwość podjęcia pracy po zakończeniu udziału w projekcie. W ramach projektu otrzymają również wsparcie finansowe będące wkładem własnym gminy do projektu. W chwili obecnej w okresie od czerwca do początku lipca uczestniczą w szkoleniach miękkich w ramach których są objęci wsparciem psychologa i doradcy zawodowego.

W ramach projektu zatrudniono nowego pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS. Elementem projektu jest również promocja projektu w ramach której aktualizowana jest strona internetowa projektu, zostaną zakupione gadżety promocyjne dla uczestników projektu.

W miesiącu kwietniu został podpisany aneks do umowy ramowej. Projekt zostanie rozliczony na podstawie wniosków o płatność. Pierwszy wniosek o płatność został złożony w Instytucji Pośredniczącej.

Wartość projektu w roku 2011 wynosi 139 143,00zł. Wartość dofinansowania 124 532,98zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 118 271,55 zł oraz z Budżetu Państwa 6 261,43zł. Wkład własny Gminy to 14 610,02zł.

Realizacja projektu pod nazwą "Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy" przebiega bez zmian. Uczestnicy po zakończeniu udziału w szkoleniach miękkich mieli przerwę wakacyjną. Niemniej jednak cały czas objęci byli pracą socjalną w ramach kontraktów oraz otrzymywali wsparcie finansowe. Po zakończeniu przerwy wakacyjnej uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu kreowania własnego wizerunku. Tematyka zajęć była bardzo interesująca. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie brali udział w spotkaniach, na których dowiedzieli się jak dbać o własny wygląd. Następnie rozpoczęły się szkolenia zawodowe. Uczestnicy brali lub biorą udział w kursach: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej”, „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”, „Bukieciarstwo i florystyka”. W najbliższym czasie jedna z uczestniczek rozpocznie kurs „ Masażysta + prawo jazdy kat. B”.

W trakcie uczestnictwa w kursach uczestnicy na bieżąco byli objęci pracą socjalną oraz wsparciem finansowym.

Ośrodek złożył kolejne wnioski o płatność rozliczające zrealizowane części projektu. Projekt jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany. Przeprowadzono ankiety ewaluacyjne w trakcie trwania kursów.

Po zakończeniu wszystkich działań zaplanowanych w projekcie odbędzie się uroczyste zakończenie z udziałem uczestników projektu, personelu oraz przedstawicieli z Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie.


Realizacje 2010

W miesiącu lutym 2010r. MOPS w Miasteczku Śląskim po raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego pt.

„Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W oparciu o dokumentację ośrodka do projektu zostało rekrutowanych 11 osób, będących naszymi klientami. Osoby, które wyraziły chęć udziału w projekcie podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty. Kolejnym etapem było zawarcie kontraktów, w których zostały określone cele, działania oraz przewidywane rezultaty.

Udział w projekcie rozpoczął się od wsparcia psychospołecznego i doradztwa zawodowego wraz z badaniem preferencji zawodowych uczestników, które pomogłyby w wyborze odpowiedniego kursu. W drugiej części realizowanego programu klienci na przełomie sierpnia i września rozpoczną kursy zawodowe.
W ramach uczestnictwa w projekcie osoby te otrzymają wsparcie finansowe będące wkładem własnym gminy.

Zgodnie z wytycznymi do realizacji projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny, którego wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Społecznego.
Ważnym elementem projektu jest promocja w ramach której zaplanowano zakupienie gadżetów promocyjnych dla uczestników, rozwieszenie plakatów, umieszczenie informacji w lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej. Na zakończenie w siedzibie MOPS odbędzie się spotkanie podsumowujące przebieg i osiągnięte rezultaty projektu, w którym wezmą udział uczestnicy, pracownicy Ośrodka oraz przedstawiciele władz gminy.

Po krótkiej wakacyjnej przerwie uczestnicy rozpoczęli udział w kursach zawodowych. Kursy realizowane w ramach projektu to m.in.
- Operator koparko - ładowarki,
- Obsługa komputera z obsługą programu magazynowego,
- ABC przedsiębiorczości z obsługą programu SYMFONIA
- Podstawy obsługi komputera
- Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera i programu magazynowego
- Bukieciarstwo i florystyka z obsługą kasy fiskalnej.
- 2 osoby uczestniczą w kursie prawa jazdy kat. B
Przez cały okres uczestnictwa w kontrakcie socjalnym uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe.

Projekt jest na bieżąco monitorowany i koordynowany. Na bieżąco trwają rozliczenia finansowe.
Zostały złożone 2 wnioski o płatność rozliczające 1 i 2 transzę środków. Po zakończeniu realizacji projektu zostanie złożony końcowy wniosek o płatność a następnie bilans realizacji projektu.
Kierownik projektu, księgowa, pracownik księgowości oraz pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne otrzymali nagrody współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Kadra biorąca udział w projekcie to:
Elżbieta Kamaszuk - Kierownik projektu
Jolanta Ochman - Księgowa projektu
Gabriela Bielaszka - Pracownik socjalny
Agata Molęda - pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu
Firma DOMEXPOL - reprezentowana przez Przemysława i Agnieszkę Bachowskich – Koordynatorzy projektu.

W chwili obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje się do kolejnego roku realizacji projektu. Po ustaleniu grupy docelowej oraz wybraniu odpowiednich do realizacji instrumentów aktywnej integracji zostanie złożony nowy wniosek o dofinansowanie projektu.


Realizacje 2009


Realizacja projektu systemowego
"Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.


Uczestnikami w/w projektu jest 12 osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie poprzez rekrutację .
Uczestnicy w ramach projektu w obecnym czasie uczestniczą w kursie „Autopromocja”.
Kurs ten jest realizowany w formie czterech bloków programowych tj.

1. Doradztwo psychospołeczne

 • Integracja grupy i kształtowanie umiejętności autoprezentacji.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach życiowych.
 • Asertywność, samopoznanie i samoocena (autoanaliza).
 • Radzenie sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym i trudnymi sytuacjami życiowymi.
 • Określenie celów życiowych i podejmowanie decyzji.

2. Doradztwo zawodowe

 • Rola pracy w życiu człowieka: konsekwencje bezrobocia, emocje po utracie pracy
 • Indywidualne predyspozycje zawodowe.
 • Nieaktywne i aktywne metody poszukiwania pracy.
 • Rola autoprezentacji w szukaniu pracy.
 • Autoprezentacja w kontaktach interpersonalnych.
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Indywidualne zajęcia dla każdego uczestnika.

3. Wizaż i stylizacja

 • Budowa skóry, typy cery, zasady pielęgnacji.
 • Pielęgnacja włosów, dobór fryzury do kształtu twarzy.
 • Pielęgnacja i upiększanie dłoni i stóp. Prosty manicure.
 • Makijaż dzienny, wieczorowy- prezentacja.
 • Dobór stroju w zależności od figury.
 • Wizerunek odpowiedni na rozmowę o pracę.
 • Indywidualne porady dla każdego uczestnika.

Uczestnicy projektu realizując ten blok tematyczny otrzymają zestaw kosmetyków zawierający niezbędne artykuły do ćwiczeń praktycznych realizowanego programu.

4. Zajęcia z pracodawcą

 • Różne rodzaje umów o pracę – wady i zalety.
 • Obowiązki pracownika.
 • Cechy osoby pozwalające na utrzymanie pracy.
 • Odpowiedzialność pracownika.
 • Przygotowanie do spotkań indywidualnych.

Zajęcia w/w będą się odbywały w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.
Celem kursu jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i swojego wizerunku dla lepszego radzenia sobie z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Przygotowanie do znalezienia pracy.

Po zakończeniu kursu „Autopromocja” rozpocznie się kolejny etap aktywizacji edukacyjnej, podczas której Beneficjenci Ostateczni będą uczestniczyć w kursach zawodowych. Dzięki uczestnictwu w kursach zawodowych podniosą lub zdobędą kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu 12 osób ( klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim) zostanie objętych kontraktami socjalnymi. Osoby te są gotowe na dokonywanie zmian, chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych opisanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie o marca do grudnia 2009r. Natomiast osoby będą objęte wsparciem w okresie od maja do listopada 2009r.

W ramach Aktywnej integracji uczestnicy projektu skorzystają z usług doradcy zawodowego( Aktywizacja zawodowa). Aktywizacja edukacyjna realizowana będzie poprzez zorganizowanie kursów i szkoleń zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejętności. Aktywizacja społeczna realizowana będzie poprzez umożliwienie uczestnictwa w treningach kompetencji i umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa dla wszystkich uczestników projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe będzie stanowiło wkład własny MOPS do projektu.

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, któremu mamy nadzieję sprostać a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji życiowej uczestników projektu i ich rodzin.

W ramach projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny.