Dodatki energetyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatki energetyczne przyznawane są na warunkach określonych Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz.U. 2021, poz. 716 z późn. zm.).

Kwoty dodatku ogłaszane są w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia.

Ostatnie obwieszczenie w sprawie dodatku energetycznego:  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M. P. 2021, poz. 393)

Wyżej wymienione akty prawne można znaleźć tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/ (należy w wyszukiwarce wpisać odpowiedni publikator)

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego decyzją prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeśli spełnia się jednocześnie te warunki, można złożyć wniosek o dodatek energetyczny. Ważne jest, aby stroną umowy energetycznej była osoba na którą decyzją przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny wypłaca się  do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł / miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł / miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł / miesiąc.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

 

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE ABY UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZNY?

  • umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu + kserokopia)
  • aktualna decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy (dodatek musi być przyznany na tę samą osobę, z którą zawarta jest umowa z zakładem energetycznym!!!)
  • numer konta bankowego, na które przekazywane będzie co miesiąc świadczenie (do wpisania we wniosku). W sytuacji braku osobistego konta bankowego we wniosku należy wpisać swój indywidualny numer konta przypisany przez zakład energetyczny (z ostatniej książeczki wpłat, faktury).

 

Godziny przyjmowania wniosków i wydawania decyzji  w sprawach dodatków energetycznych:

(MOPS, ul. Staromiejska 8, I piętro, pokój nr 7)

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 13.00 – 14.30
  • środa : 7.30-10.00

W okresie pandemii COVID-19 wszelkie decyzje w sprawach dodatków energetycznych wysyłane są Pocztą Polską (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

(data ostatniej aktualizacji: 12.01.2021 r.)

Pliki do pobrania