Zespół interdyscyplinarny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienia i szkody.

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie powołał Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie na lata 2020 – 2025.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Służby Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stacji Opieki „Caritas” z terenu Miasteczko Śląskie oraz kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasteczko Śląskie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej został utworzony Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Jest to miejsce, w którym osoba będąca ofiarą przemocy domowej może uzyskać pomoc w odzyskaniu równowagi, może otrzymać również wsparcie oraz informacje na temat różnych form pomocy jej przysługujących.

Do punktu mogą się zgłaszać lub być kierowane osoby doświadczające wszelkich form przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej).

Poradnictwo i wsparcie jest zupełnie bezpłatne, a wszystkie osoby korzystające z Punktu mają zapewnioną dyskrecję.

 

Punkt zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim, ul. Staromiejska 8 – pokój nr 5. Działający w godzinach pracy Ośrodka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Telefon stacjonarny: 32 288 84 66

Telefon komórkowy 509 018 572

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Przemoc podlega karze z art. 207 § k.k. Znęcanie się fizyczne  lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad  małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).


Formy przemocy:

Przemoc fizyczna  - każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (min. popychanie, policzkowanie, bicie, szarpanie).

Przemoc psychiczna – agresywne zachowania, które maja charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołujące emocjonalne cierpienie i ból (min. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami).

Przemoc seksualna –  wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny)

Przemocą jest także zaniedbywanie i niezaspokajanie podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do cierpienia.

Musisz wiedzieć, że:

  • nic nie usprawiedliwia przemocy,
  • przemoc domowa jest przestępstwem,
  • przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można oduczyć,
  • nigdy nie jest za późno, by powiedzieć przemocy NIE,
  • przemoc nie skończy się sama z siebie,
  • pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Uzależnienie sprawcy od alkoholu nie zwalnia go od odpowiedzialności za stosownie przemocy.


Jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie

- od Twojej reakcji może  zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie.