Dodatki mieszkaniowe do 30.06.2021r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2019, poz. 2133 z póżn. zm.)

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U 2001, Nr 156,  poz. 1817 z późn. zm)

Wyżej wymienione akty prawne można znaleźć tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/ (należy w wyszukiwarce wpisać odpowiedni publikator)

CO TO JEST DODATEK MIESZKANIOWY?

Jest to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych wskazuje krąg osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek na rachunek bankowy.

 

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

1. Pierwszy warunek - średni dochód na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje,  jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 

O dodatek można ubiegać się, jeśli po obliczeniu okazuje się, ze średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie;
 • 125% kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie  osoby.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń. NAJNIŻSZA EMERYTURA OD 03/2021 wynosi 1250,88 zł, czyli kryterium od 03/2021 kształtuje się następująco:

 • 2189,04 zł (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie;
 • 1563,60 zł (brutto) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby.

 

Dochód BRUTTO - po odjęciu składek ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu i osiągnięty w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

UWAGA: O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

 

2.  Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom. Nie wlicza się: balkonów, tarasów,  pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1.  30% albo
 2.  50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

powierzchnia 
normatywna

ustępstwa dopuszczone 
w ustawie

ustępstwa dopuszczone 
w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

+30% = 45,5 m2

+50% = 52,25 m2

dla 2 osób

40 m2

+30% = 52 m2

+50% = 60 m2

dla 3 osób

45 m2

+30% = 58,5 m2

+50% = 67,25 m2

dla 4 osób

55 m2

+30% = 71,5 m2

+50% = 82,25 m2

dla 5 osób

65 m2

+30% = 84,5 m2

+50% = 97,25 m2

dla 6 osób

70 m2

+30% = 91,0 m2

+50% = 105 m2


Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Dodatkowe warunki: jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2. Dokumentem potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (wydane przez PCPR) – jeśli w punkcie dotyczącym konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju zaznaczono „wymaga”.

UWAGA: Nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

 1. Należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Staromiejska 8, pok. 7, w godzinach przyjmowania wniosków) i pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pobrać formularze ze strony internetowej MOPS Miasteczko Śląskie
 2. Z wnioskiem trzeba udać się do administracji/zarządcy. Administracja/zarządca potwierdza dane zawarte we wniosku oraz kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).
 3. Osoba ubiegająca się o pomoc kompletuje dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków swojego gospodarstwa domowego otrzymanych w ostatnich 3 miesiącach (chodzi o 3 miesiące sprzed daty złożenia wniosku - przykład: wniosek składany jest w maju - dochody wypłacone w miesiącach: luty, marzec i kwiecień). Do wniosku dołącza się niezbędne zaświadczenia, oświadczenia w zależności od sytuacji rodziny. We wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wpisuje się i uwzględnia osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – nie osoby zameldowane!
 4. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i potwierdzone przez administrację koszty utrzymania mieszkania, składa się w MOPS-ie (w godzinach przyjmowania wniosków). Przy składaniu wniosku otrzymuje się potwierdzenie jego złożenia.
 5. Miesiąc od złożenia wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do odebrania decyzji administracyjnej w sprawie dodatku mieszkaniowego (w godzinach przyjmowania wniosków). Uwaga! W okresie pandemii COVID decyzje są doręczane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty (dokumenty te składający wniosek musi przechowywać przez okres 3 lat):

a) umowę najmu lokalu, przydział lokalu spółdzielczego, notarialny akt własności  bądź inny dokument poświadczający prawo do zamieszkania w danym mieszkaniu będący również potwierdzeniem powierzchni mieszkania (dokument do wglądu);

b) aktualny wymiar płaconego czynszu (dokument otrzymywany od zarządcy przy każdorazowej zmianie opłat. Zawiera kwotę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku czynszu i wyszczególnia inne opłaty za mieszkanie) (dokument do wglądu);

c) jeśli opłaty za centralne ogrzewanie i wodę opłacane są oddzielnie – poza czynszem (dotyczy to w szczególności mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”) należy dołączyć zapłaconą fakturę za wodę i kanalizację oraz fakturę za centralne ogrzewanie (dokument do wglądu);

d) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów otrzymanych w  ostatnich 3 miesiącach poprzedzających miesiąc w którym składany jest wniosek:

 • dla osób pracujących - zaświadczenie o wysokości zarobków po odjęciu składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu z wyżej wymienionego okresu;
 • dla emerytów i rencistów – aktualna w  w/wym okresie decyzja (lub decyzje) ZUS przyznająca świadczenie;
 • w razie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń wypłacanych przez PUP –zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (kwota brutto) wypłaconego zasiłku;
 • dla osób niepracujących, bezrobotnych bez prawa do zasiłku - własnoręcznie podpisane oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego) o braku dochodu bądź o wysokości osiągniętego dochodu z prac dorywczych, pomocy innych osób itp.  z 3 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • osoby otrzymujące inne dochody (np. alimenty, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itp.) zobowiązane są do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych świadczeń

e) właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu a także rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu (faktura za wodę i kanalizację, faktury  za odbiór nieczystości stałych).

 

UWAGA! Może istnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów w zależności od sytuacji osobistej/dochodowej!!!

Pracownik przyjmujący wniosek może zażądać przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w domu osoby składającej wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zapyta wówczas o posiadane zasoby pieniężne, nieruchomości, ruchomości itp., odmowa złożenia oświadczenia majątkowego stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Kiedy dodatek wstrzymuje się?

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana

Odwołanie się od decyzji

Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (za pośrednictwem Kierownika MOPS) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Godziny przyjmowania wniosków i wydawania decyzji  w sprawach dodatków mieszkaniowych:

(MOPS, ul. Staromiejska 8, I piętro, pokój nr 7)

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 13.00 – 14.30

- środa : 7.30-10.00

(data ostatniej aktualizacji: 12.01.2021 r.)