Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy. Poprzednio dodatek osłonowy przysługiwał w 2022 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie - od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) - od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r.  pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w MOPS ul. Staromiejska 8 (pokój nr 2 na parterze budynku). Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku – ZA WYJĄTKIEM ŚRODY w godzinach urzędowania MOPS.

Dodatek zostanie wypłacony JEDNORAZOWO w terminie do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w 2022 roku nie przekraczają:

  • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 
  • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r.:

Ilość osób w gospodarstwie

Dodatek osłonowy (podstawowy)

Dodatek osłonowy podwyższony*

1- osobowe

228,80 zł

286 zł

2-3 osobowe

343,20 zł

429 zł

4-5 osobowe

486,20 zł

607,75 zł

6 i więcej osób w gosp.

657,80 zł

822,25 zł

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2023, poz. 759 z późn. zm.)